HOME PAGEHOME PAGEHOME PAGEENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Pondělí 22.07.2024
DFS PÚČIK
Dětský FS PÚČIK
Kde nás najdete
Historie souboru
Repertoár souboru
Kalendář akcí
Aktuality a zprávy
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Výběrová bibliografie lidového řemesla [ Lidová řemesla a výrobky ]

Výběrová bibliografie lidového řemesla

Tato výběrová bibliografie má usnadnit práci badatelům, zájemcům z řad profesních organizací, popřípadě institucím státní správy a samosprávy při využívání databáze portálů Lidová řemesla. Bude postupně doplňována v předložené struktuře podle materiálů a využívána jako podnět pro zpracování podrobnějších specializovaných bibliografií jednotlivých oborů lidových řemesel.A.Celkové práce
BARTOŠ, P.: Moravský lidový dřevořez. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 1969, sv. 3, s. 11-17.

BEČÁK, J. R. - ZBOŘIL, J.: Lidová malba a plastika. In: Lidové umění na Hané. Velký Týnec u Olomouce 1941, s. 324-347.

BEČÁK, J. R. - ZBOŘIL, J.: Lidové umění na Hané : Lidová kultura hmotná. Velký Týnec u Olomouce, Jan R. Bečák 1941. 460 s. : [XIX] tb.

BĚLÍK, V.: Horácký lidový vzor v kreslení na národní a osmileté střední škole. Havlíčkův Brod, Kraj. nakl. 1959. 41 s., barev. příl.

BOGATYREV, P.: Souvislosti tvorby. Praha, Odeon 1971. 209 s.

BOUČEK, V.: Co a jak můžeme začlenit z tradiční lidové výroby do současného života. Věci a lidé, 6, 1954, s. 6-85.

BOUČEK, V.: O tradiční lidové výrobě a veřejné péči o ni. Věci a lidé, 3, 1951, s. 289-320.

BOUČEK, V.: Rukodělná práce v moderní hmotné kultuře. Umění a řemesla, 1958, č. 4-9.

BOUDOVÁ, L.: Současná lidová umělecká výroba ve sbírkách Moravského muzea. Ethnographica, 15, 1981, s. 221-235. Též: Časopis Moravského muzea, 66, 1981, Vědy společenské, s. 221-235; 67, 1982, Vědy společenské, s. 251-264.

BURIAN, V: Zaniklá domácká výroba na Vyškovsku. Český lid, 48,1961, s. 57-59.

ČAPEK, J.: Nejskromnější umění. Praha, Aventinum 1920. 68 s. : 7 obr.

Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha, Orbis 1968. 783 s.

DAVID, Z.: Domácká výroba na Štítecku. (S nástinem ekonomického vývoje soudního okresu Šilperk od poloviny 19. století do roku 1938.) Zprávy KVM v Olomouci, 1986, č. 244, s. 15-22.

DĚD, S.: Podoba tradičních rukodělných výrob a zvyků v průmyslovém pohraničí. In: Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky : 17. strážnické sympozium 25.-26. září 2001. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001. s. 123-127.

Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 9.-10. června 1999 v Měčíně. Měčín, Město Měčín 2000. 135 s. : il.

DUŠEK, O.: O lidovém umění širšího Ostravska. In: Od Ostravice k Radhošti. M. Ostrava 1941, s. 63-72.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Ruční práce žen a vazba na region (na příkladu Podluží). In: Folia ethnographica, 26, 1992, s. 23-28.

EDGAR, E.: Lidové umění a domácí průmysl u nás. Revue Moravsko-slezská, 2, 1906, s. 167-168.

FABIÁN, V.: Malovaný nábytek lidový v Československu. Národopisný věstník českoslovanský, 23, 1930. s. 122-132.

FROLEC, I.: Současná lidová estetika a výtvarná aktivita v Uherském Ostrohu. In: Město, prostor, lidé, slavnosti. Uherské Hradiště 1990, s. 192-205.

GEBAUEROVÁ, A.: Lidové umění a naše doba. Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 3, 1924-25, č. 4, s. 49-52.

HÁLOVÁ-Jahodová, C.: Umění a život zapomenutých řemesel. Praha, Nakladatelství ČVU 1955. 229 s., 138 s. obr. příl.

HASALOVÁ, V.: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě : sborník statí. Praha, Orbis 1953. 179, [2] s. : [68] s. obr. příl.

HAVLÍČEK, B.: Lidoví výtvarníci z údolí Lomné - řezbáři a umělečtí kováři. In: Mionší 1980, nestr.

Horácká ústředna pro lidový průmysl. Horácké listy, 2, 1910, č. 47, s. 3-4.

CHADRABA, R.: Tradice lidové plastiky na Frýdecku. Radostná země, 3, 1953, s. 97-102.

JANÁČEK, J.: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1963. 288 s.

JANČÁŘ, J. - HORČIČKA, M.: 15 let péče o lidovou uměleckou výrobu v Uherském Hradišti. Umění a řemesla, 1962, č. 6, s. 204-211.

JANČÁŘ, J.: Co z rukodělnými tradicemi? Národopisná revue, 1993, s. 21-24.

JANČÁŘ, J.: K péči o lidové umělecké výrobky. Umění a řemesla, 1963, č. 2, příl. s. 9.

JANČÁŘ, J.: Lidová rukodělná výroba na Moravě. Strážnice, Ústav lidového umění 1988. 119 s., obr.

JANČÁŘ, J.: Lidová umělecká výroba v současnosti. Národopisné aktuality, 17, 1980, s. 281-286.

JANČÁŘ, J.: Na okraj desetiletého trvání zákona o lidové umělecké výrobě. Národopisné aktuality, 4, 1967, s. 66.

JANČÁŘ, J.: Rukodělná výroba jako součást národního kulturního dědictví. In: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918-1998) : 15. strážnické sympozium, 14.-15. září 1999. Strážnice, Ústav lidové kultury 1999. s. 7-12.

JANČÁŘ, J.: Slovač, družstvo umělecké výroby v Uherském Hradišti. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1985. 127 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 47. Ref.: L. Tarcalová. Národopisné aktuality, 23, 1986, s. 269-270. - J. Mřáka. Jižní Morava, 23, 1987, s. 315.

JANČÁŘ, J.: Tradice a současnost lidové rukodělné práce v České republice. Národopisná revue, 9, 1999, č. 3, s. 123-128.

JANČÁŘ, J.: Tradice a současnost lidové výroby v ÚLUV. In: Slovácko, 4-5, 1962-63, s. 114-118.

JANOTKA, M. - LINHART, K.: Řemesla našich předků. Praha, Svoboda 1987. 208 s.

JANOTKA, M. - LINHART, K.: Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Praha, Svoboda 1984. 192 s.

JANOVSKÝ, R.: Domácí průmysl na Holešovsku. Český lid, 29, 1929, s. 209-221.

JEŘÁBEK, R. - ŠŤASTNÁ, I.: Lidové umění na dnešní vesnici. Umění a řemesla, 1978, č. 4, s. 63-65.

JEŘÁBEK, R.: Plastika lidových tvůrců. Praha, Odeon 1981. 71 s.

JEŘÁBEK, R.: Shromažďujeme současné projevy lidové výtvarné aktivity? Informační bulletin Moravského muzea (Brno), 1978, č. 1, s. 8-10.

JEŘÁBEK, R.: Výtvarná aktivita jihomoravského venkova očima národopisce. In: Revoluční proměny jihomoravského venkova. Brno 1981, s. 159-164.

JEŘÁBEK, R.: Výtvarná aktivita současné vesnice. Umění a řemesla, 1979, č. 2, s. 44-49.

JOHNOVÁ, H. - STAŇKOVÁ, J.: Lidový malovaný nábytek v českých zemích : z muzejních sbírek. Praha, Panorama 1989. 196 s. : obr.

JOHNOVÁ, H.: Horácké lidové hračky. Nové Město na Moravě, Horácké muzeum 1973. [27] s., 2 vol. příl.; 2. vyd. 1978. [40] s.

JOHNOVÁ, H.: Lidové šperky československé. Věci a lidé, 5, 1953, s. 311-357.

JURKOVIČ, D.: Práce lidu našeho : lidové stavby, zařízení a výzdoba obydlí, drobné práce. I[-IV]. Vídeň, A. Schroll 1905. 6 s. : 140 tab.

KALAS, V.: Lidová řemesla na Horácku. Žďár nad Sázavou, Okr. knihovna 1989. 8 s.

KLÍMA, A.: Manufakturní období v Čechách. Praha, ČSAV 1955. 523 s., obr.

KLVAŇA, J. - KRETZ, F.: Výtvarné umění lidu slovenského In: Národopis lidu českoslovanského, Díl 1. Moravské Slovensko, sv. 2. Praha 1922, s. 549-594.

KOBZÁŇ, J.: Lipta. [Činnost Valašského družstva lidové a umělecké výroby v Liptále.] Naše Valašsko, 2, 1953, s. 25-29.

KOTÍK, J.: Tradice a kultura československé výroby. Praha, Orbis 1954. 179, [2] s. : 5 barev. obr. příl.

KOULA, J.: Praktické výtěžky ze studia lidového umění. Český lid, 11, 1902, s. 211-213.

KRETZ, F.: Lidová ornamentika. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 37, 1926, s. 104-107.

KRETZ, F.: U hranic lidového umění. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 29, 1912, s. 101-104.

LANGER, J.: K problémům vztahů lidové výroby k tradičnímu zemědělskému prostředí. Národopisné aktuality, 12, 1975, s. 279-284.

LANGER, J.: Počátky podomácké výroby na uherskobrodských Kopanicích (ve druhé polovině 19. století). Zprávy OM v Gottwaldově, 1962, č. 1-2, s. 20-26.

LANGER, K.: Člověk mírou všech věcí. Umění a řemesla, 1978, č. 6, s. 211-216.

LANGER, K.: Matka učitelka. Pokus o výklad vzniku a vývoje tvaru užitkových předmětů. Umění a řemesla, 1970, č. 2, s. 26-33.

Lidový nábytek v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1983. 123 s.: obr. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 12).

LÍŠKOVÁ, A.: Lidová umělecká výroba v družstvech. Umění a řemesla, 1981, č. 2, s. 6-10.

MAJER, A.: Řemeslník český : rozjímání pro učedníka, tovaryše i mistra. Praha, A. Majer 1876. 119 s.

MALÉŘ, J.: Rukodělná lidová výroba v expozicích v přírodě. In: Museum vivum 1. Rožnov pod Radh. 1985, s. 117-126.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Československé lidové výtvarnictví. Praha, Orbis 1948. 119 s., obr. příl. Ref.: J. Kühndel. Časopis Matice moravské, 69, 1950, s. 390-391.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Figurální zdobené úly. Věci a lidé, 6, 1954, s. 342-368.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Putování za lidovým uměním. Kresby A. Moravec. Praha, Čin 1941. 393 s., 82 příl.

MELZER, M.: Počátky sběratelství lidového výtvarného umění na Moravě. Zprávy KVM v Olomouci, 1978, č. 194, s. 3-8.

MINAŘÍKOVÁ, B.: Byznys je byznys! Národopisná revue, 9, 1999, č. 2, s. 77-80.

Moravské ornamenty. Kresby M. Wanklová. Olomouc, Vlastenecký muzejní spolek 1888. Díl 1. 35 s., 8 obr. příl. Díl 3. 101 s., obr. příl. Vyšlo též něm.: Mährische Ornamente. Olmütz 1888-1891. Heft 1, 3. Ref. o sv. 3: J. Janoušek. Časopis Matice moravské, 16, 1892, s. 76-77.

Moravské Slovensko, 2. Praha, Národopis. museum českoslovanské 1922. 7 s., s. 665-887 : obr. č. 443-493, 13 bar. příl.

NOUŠOVÁ, J.: Slezské lidové umění : katalog výstavy, Praha, září-listopad 1967. Praha, Národopisné odd. Hist. muzea NM a Městské muzeum v Ostravě 1967. [30] s.

NOVÝ, L. a kol.: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století.). Praha, Academia 1974. 668 s., obr. příl.

OBKRÁČIL, K.: Ruční práce bez dílny a z laciných hmot. Prostějov, Buček [1924]. 116 s., 1 l. : obr.

OREL, J.: Soupis lidové výroby na Valašsku. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 41-43.

OREL, J.: Zajišťování zdravých vývojových předpokladů tradiční lidové výroby. Národopisný věstník českoslovanský, 33, 1953-56, s. 148-151.

PAJER, J.: Rozvoj lidové výroby na Strážnicku. In: Revoluční proměny jihomoravského venkova. Brno 1981, s. 169-171.

PATURI, F.: Kronika techniky. Praha, Fortuna Print 1993. 651 s. : obr.

PAVLIŠTÍK, K.: Lidová umělecká výroba na Valašsku. [Výstava. Vsetín, 20.3. - 15.5. 1966.] Národopisné aktuality, 3, 1966, s. 53-54.

PECELT, A.: Mizející řemesla. Praha, TEPS 1958. 206 s.

PECHOVÁ, J.: Osudy tradičních lidových řemesel po sametové revoluci. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice : 18. strážnické sympozium 24.-25. září 2002. s. 40-42.

PETRÁK, J.: Zábojny. Úvaha o českém olejnářství. Český lid, 7, 1980, s. 420-424.

PISTORIUS, T.: Lidová a umělecká výroba. Praha, Čin 1946, 67 s. Knižnice minist. průmyslu, sv. 1. Ref.: ZOOR, 1, 1946, č. 2, s. 5.

POPPE, J. H. M.: Technologia všeobecná a obzvláštní : obšírné prostonárodní naučení o řemeslech a umělostech. Přeložil J. S. Presl. Díl první, Praha, Gednota ku powzbuzenj promyslu w Čechách 1836. Díl druhý, Praha 1837. Díl třetí, Praha 1837.

RABAN, J.: Česká lidová umělecká výroba. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1975. 212 s.

ROUBÍK, F.: Z českých hospodářských dějin : přehled vývoje českého průmyslu, obchodu, měny i dopravy. Praha, Státní nakladatelství 1948. 146 s.

SCHEUFLER, V.: Rukodělná výroba. Etnografie národního obrození, Maketa, sv. 2. Praha, Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV 1980.

STAŇKOVÁ, J. - BARAN, L.: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska. Praha, Panorama 1987. 198 s. Ref.: L. Kafka. Národopisné aktuality, 26, 1989, s. 129-131. - M. Kardošová. Slovenský národopis, 36, 1988, s. 431-433. - J. Vařeka. Český lid, 76, 1989, s. 120-121.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové výtvarné umění. Čechy a Morava. Praha, SPN 1967. 170 s., 4 s.. obr. příl. Ref.: J. Jančář. Národopisné aktuality, 6, 1969, s. 126-127. J. Scheuflerová. Český lid, 57, 1970, s. 160-161.

STRÁNSKÁ, D.: Lidový nábytek a jeho historické vzory. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 1951, s. 111-127.

STRATILOVÁ, V.: Lidové umění a řemesla na Hané a jejich vztah k dnešku. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 60 (1), 1970, ř. SV, s. 130-139.

SVOBODA, J. F.: Moravské Horácko. Sv. 3. Lidové umění a zvykosloví. Sešit 1. Lidové umění výtvarné. Kritická studie srovnávací. Praha, Národopisná spol. českoslovanská 1930. 84 s., 76 tb. příl. Národopis lidu českoslovanského, díl 3. Ref.: V. Černý. Časopis pro dějiny venkova, 17, 1930, s. 129-130.

SVOBODA, J.: O lidové tvořivosti výtvarné a jejím uplatnění v našem kraji. Radostná země, 4, 1954, s. 94-95.

ŠINDELÁŘ, D.: Estetika užité tvorby. Praha, Odeon, 1978. 295, [4] s. : [120] s. fot. příl.

ŠOUREK, K.: Lidové umění v Čechách a na Moravě. Praha, Umělecká beseda 1942. 143 s. Ref.: R. Bednárik. Národopisný sborník (Martin), 3, 1942, s. 123-124.

ŠOUREK, K.: Volkskunst in Bildern : Die Natur - der Mensch - die Arbeit. Praha, Artia 1956. 346 s. : [55] s. barev. obr. příl.

ŠTECH, V. V.: Lidé a věci. Umění a řemesla, 1962, č. 2, s. 42-43.

TEYSSLER, V. - KOTYŠKA, V.: Technický slovník naučný. Díl I-XV. Praha, Borský a Šulc 1927-1939.

TKÁČ, Š.: Hranice ľudového a insitného umenia. Umění a řemesla, 1966, s. 29-34.

VÁCLAVÍK, A.: Luhačovské Zálesí : Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. Luhačovice, Musejní společnost 1930. 671 s. : CLXXXI tab.

VÁLKA, M.: Lidové rukodělné tradice v současné společnosti. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice : 18. strážnické sympozium 24.-25. září 2002. s. 48-53.

VENTRUBOVÁ, V.: Problematika domácké výroby na Konicku. Vlastivědný věstník moravský, 33, 1981, s. 156-164.

VLČEK, K.: Domácký průmysl lidový. Národopisný věstník českoslovanský, 18, 1925, s. 126-129.

VONDRUŠKOVÁ, A. - VONDRUŠKA, V.: Tradice lidové tvorby : lidová hmotná kultura v Čechách a na Moravě. Praha, Artia 1988. 191 s. Ref.: M. Kardošová. SN, 36, 1988, s. 428-429.

VYDRA, J.: Dnešní hodnoty a formy lidové výroby. Český lid, 4, 1949, s. 174-182, 210-215.

WEIGNER, L.: Lidové a národní umění. Praha, Topič 1917. 60 s.

WEIGNER, L.: Lidové umění československé. Praha, Vilímek 1917. 72 s. : 4 l. obr. příl.

WINTER, Z.: Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha, Čes. akademie 1913. XII, 681 s.

WINTER, Z.: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha, Čes. akademie 1906. VII, 976 s.

WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. [1526-1620]. Praha, Čes. akademie 1909. VII, 749 s.

ZBAVITEL, A.: Lidová tvořivost na Frenštátsku. Radostná země, 5, 1955, s. 8-14.

ŽIŽKOVÁ, L.: Kam kráčíš Krásná jizbo? Umění a řemesla, 1994, č. 1, s. 8-11.
B.Keramika
BALETKA, L.: Rajnochovická keramikan : výrobní poměry a produkce v manufakturách na výrobu kameniny v Mikulůvce a na Lázech na Vsetínsku. Český lid, 77, 1990, s. 165-171.

BOUČEK, V.: Poznámky ke zvelebování problému bílé lidové majoliky. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 259-269.

ČERNOHORSKÝ, K. - FABIAN, V. - GEISSLER, R. - PLÁNIČKA - SVOBODA, J. F.: Československá lidová keramika. Národopisný věstník českoslovanský, 23, 1930, s. 97-122, 169-216, 273-300; 24, 1931, s. 92-132, 163-202.

ČERNOHORSKÝ, K.: Jak se vyráběly vyškovské fajance. Vyškov, Mus. spolek 1928. 61 s., příl.

ČERNOHORSKÝ, K.: K počátkům fajansové výroby na území Československa. Český lid, 39, 1952, s. 21-28.

ČERNOHORSKÝ, K.: Moravská lidová keramika. Praha, J. Otto 1941. 284 s., 24 obr. příl. Ref.: V. Richter. Časopis Matice moravské, 66, 1944-46, s. 213-214; O. Říha. Sborník pro hospodářské a sociální dějiny, 1, 1946, s. 113-114.

ČERNOHORSKÝ, K.: Počátky habánských fajánsí. Opava, Slezské zemské muzeum 1931. 47 s. Zvl. otisk z Věstníku Slezského zemského muzea v Opavě, 2, 1930, s. 103-143. Ref.: J. F. Svoboda. Národopisný věstník českoslovanský, 24, 1931, s. 306-307. - STS. Časopis Matice moravské, 55, 1931, s. 299-300.

ČERNOHORSKÝ, K.: Příspěvek k dějinám fajánsové výroby ve Valašském Meziříčí. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 58-66.

ČERNOHORSKÝ, K.: Výroba fajánsí v Bučovicích. In. Bučovice, státní zámek a okolí. Praha 1955, s. 22-24.

HRBKOVÁ, R.: Habáni na Moravě [fajáns]. Olomouc, Vlastivěd. úst. 1972. 18 s., 9 s. příl. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 28.

HRBKOVÁ, R.: Habánská keramika. In: Ročenka museí Olomouckého kraje. Olomouc 1957, s. 133-138.

HRBKOVÁ, R.: Litovelská hrnčina. Olomouc,Vlastivědný ústav 1970. 15 s., 24 obr. příl. Práce odboru spol. věd VÚ v Olomouci, č. 26. Ref.: V. Scheufler. Český lid, 58, 1971, s. 356.

HRBKOVÁ, R.: Olmützer und Sternberger Fayensen. In: Ethnographica, 1, 1959, s. 100-109.

HRBKOVÁ, R.: Olomoucké a šternberské fajanse. Český lid, 45, 1958, s. 75-77.

CHADRABA, R.: Proč zanikla lidová keramika v Olomouckém kraji. Věci a lidé, 3, 1951-52, s. 357-368.

JANČÁŘ, J.: Lidová keramika : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. 59 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JANČÁŘ, J.: Lidová keramika na Slovácku od počátku 20. století. Český lid, 52, 1965, s. 25-33.

JANČÁŘ, J.: Slovácké fajánse. Národopisné aktuality, 20, 1983, s. 191-197.

JEŘÁBEK, R.: Pár slov o keramice, zvláště lidové. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 55-58.

JOHNOVÁ, H.: Domácká výroba cihel na Jablunkovsku. Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV, 1960, č. 2, s. 6-10.

KALINOVÁ, A.: Keramická továrna v Olomučanech u Blanska a život v lidovém prostředí na přelomu 19. a 20. století. In: Ethnographica, 17, 1983, s. 271-281, 8 obr. na příl.

KLIMEŠOVÁ, E.: Podkladové materiály pro určování proskovské fajánse. Časopis Slezského muzea, 23, 1974, B, s. 38-59.

KRAHULEC, A.: Keramická továrna ve Vranově n/Dyjí. Tvar, 3, 1950, s. 218-223.

KRETZ, F.: Keramická továrna v Hranicích. Záhorská kronika, 9, 1926-27, s. 105-106.

KRETZ, F.: Keramika habánská a selská. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 29, 1912, s. 161-165.

KRETZ, F.: Rajnochovská keramika. Záhorská kronika, 10, 1927-28, s. 37-39.

KRETZ, F.: Zaniklé továrny keramické na Moravě. Český lid, 9, 1900, s. 180-184.

KUNZ, L.: Rajnochovská keramika : na okraj výstavy keramických výrobků dílen a kameninu v Rajnochovicích, v Lázech, v Loukově a na Mikulůvce. Naše Valašsko, 5, 1956, s. 54-57.

KUNZ, L.: Uherskobrodští kamnáři a hrnčíři : příspěvek k českopolským stykům v lidových řemeslech. Český lid, 73, 1986, s. 98-103.

KUNZ, L.: Výroba a pálení cihel v Rajnochovicích. Naše Valašsko, 12, 1949, s. 150-153.

LANDSFELD, H.: Lidové hrnčířství a džbánkařství : besedy o řemesle džbánkařském a kamnářském. Praha, Orbis 1950. 341 s., příl. Ref.: L. Lábek. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 1951, s. 189-191.

LANDSFELD, H.: Tisíc let keramické výroby ve Strážnici. Gottwaldov, Kraj. museum 1956. 15 s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Řada SV, č. 5.

LANDSFELD, H.: Výroba "černého" nádobí v Modré u Velehradu. In: Slovácko, 3, 1961, s. 85-89.

LANG, A.: Z historie loštického hrnčířství. Severní Morava, 1, 1957, s. 27-32.

Lidová keramika v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1978. 123 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 8).

NOVOTNÁ, M.: Hrnčířství a kamnářství ve Svratce. Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV, 1960, č. 2, s. 10-13.

PAJER, J.: K metodice hodnocení lidové keramiky z archeologických nálezů. (Na základě strážnických nálezů.) Národopisné aktuality, 11, 1974, s. 169-184.

PĚTA, J.: Kunštátské hrnčířství a jeho techniky. Věci a lidé, 4, 1952, s. 133-139.

PLICKOVÁ, E. - SCHEUFLER, V.: Lidová hrnčina v Československu. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1966. 78 s., 16 obr. příl., 2 mp. Kultura a tradice, sv. 6. Ref.: V. Scheufler. Český lid, 54, 1967, s. 118-119.

PRAŽÁK, V. - TICHÝ, D.: Kunštátské hrnčířství : soupis hrnčířských dílen a mistrů hrnčířů v Kunštátě na Moravě. Časopis Národního muzea, oddíl věd společenských, 132, 1963, s. 25-41.

PRAŽÁK, V.: Kunštátské hrnčířství : dějinný vývoj a výrobní poměry hrnčířského řemesla v Kunštátě na Moravě. Národopisný věstník českoslovanský, 33, 1953-56, s. 207-277.

PRAŽÁK, V.: Technologie hrnčířské výroby v Kunštátě. Československá etnografie, 8, 1960, s. 371-383; 9, 1961, s. 16-58, 113-134, 235-37.

SCHEUFLER, V.: Dějiny chodské keramiky. Plzeň, Krajské nakladatelství 1959. 191 s.

SCHEUFLER, V.: Lidová keramika : nástin technické a kulturněhistorické specifikace. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 59-70.

SCHEUFLER, V.: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha, Academia 1972. 222 s., 57 s. fot. příl., 4 mp. příl. Ref.: J. Souček. Národopisné aktuality, 10, 1973, s. 139-140.

SCHEUFLER, V.: Novověké nálezy z Bruntálu a bruntálské hrnčířství nové doby. Časopis Slezského muzea, 24, 1975, B, s. 32-42.

SCHEUFLEROVÁ, J.: Lidová hrnčina v Československu. Umění a řemesla, 1966, s. 195-200.

SKRUŽNÝ, L.: Příspěvek k vývoji hrnčířských cechů a hrnčířských pracovních nástrojů. Český lid, 61, 1974, s. 155-175.

SNÁŠIL, R.: Příspěvek k technologii pálení černé hrnčiny na Slovácku. Český lid, 57, 1970, s. 328-335.

SVOBODA, J. F.: Československá lidová keramika. Národopisný věstník českoslovanský, 22, 1929, s. 61-86.

SVOBODA, J. F.: Lidová keramika západomoravská. Národopisný věstník českoslovanský, 20, 1927, s. 157-167, 233-248, 330-350.

ŠUJAN, V.: Moravské lidové fajánse. In: Slovácko, 12-13, 1970-71, s. 49-58.

TVRDÝ, J.: Vyškovská keramika a její vývoj. Národopisný věstník českoslovanský, 6, 1911, s. 73-87, 97-121, 145-156.

UHROVÁ, O.: Západomoravská keramika. [Oslavany, Ivančice, Velká Bíteš, Rešice.] Vlastivědný věstník moravský, 26, 1794, s. 288-301.

VÁLKA, M.: Rajnochovická keramika : příspěvek k dějinám keramické výroby na východní Moravě. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 85-88.

VYDRA, J. - KUNZ, L.: Malerei auf Volksmajolika von der Wiedertäuferkeramik zur Volkskunst 1685-1925. Praha, Artia 1956. 69, 6 s. : 156 s. obr. příl.

ZHÁNĚL, J.: Vyškovská lidová keramika. In: Vyškov. Praha 1954, s. 17-19.C.Pletiva
BARAN, L.: Jihočeské nůše. Český lid, 46, 1959, s. 120-124.

BOUČEK, V.: Sláma, orobinec, lýko v lidové tvorbě. Tvar, 2, 1949, s. 217-219.

EBERHARDOVÁ, A. - ŠENFELDOVÁ, H.: Sláma a orobinec. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1970. 74 s., 38, 118 obr. v příl. Technologie lidové výroby, č. 1. Ref.: J. Staňková. Český lid, 59, 1972, s. 114-115.

GABRIEL, S.: Košíkářství : [tradiční řemesla]. Brno, Computer Press 2003. 176 s. : il. (Hobby).

CHYTIL, J.: Splétané přírodní materiály. Tvar, 5, 1952, s. 76-79.

JANČÁŘ, J.: Pletiva : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 63 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JEŘÁBEK, R.: Pletené obilní nádoby na Valašsku. In: Historický sborník. Gottwaldov 1957, s. 77-81.

JURČÁK, V.: Vzpomínka na jasenské opálkáře. Region Podřevnicko, 3, 1994, č. 2, s. 16.

KALOUS, J.: Co je orobinec a jak jej využít. Lidová tvořivost, 7, 1956, č. 6, s. 134-135.

Košíkářská výroba v českých zemích. Praha, Výzk. ústav výrob. družstevnictví 1980. 150 s. : obr. (Studie o lidové umělecké výrobě ; č. 10).

KRČMOVÁ, S.: Tradice výrobků z orobince v Brumovicích. Malovaný kraj, 26, 1990, č. 2, s. 27-28.

LIŠKA, L. - GOLDEMUND, E.: Tradice umělecké výroby na Prostějovsku [ze slámy]. Štafeta, 7, 1975, č. 2, s. 18-19.

MEVALDOVÁ, H.: Košíkáři na Berounsku a Hořovicku. In: Muzeum a současnost. Sv. 12, 1993, s. 87-95.

NEJEDLÝ, J.: Praktické vrbařství. Praha,Brázda 1950. 189 s.

OREL, J.: Zužitkování kukuřičného šustí na jižní Moravě. Věci a lidé, 6, 1954-55, s. 369-379.

ORLÍČEK, Z.: Zpracování slámy a lýka na Drahanské vysočice. Umění a řemesla, 1959, č. 4, s. 158-162.

RAMBOUSEK, A.: Košikářství ve škole a v domácnosti [práce z rákosu]. Jilemnice, Baumgartner 1924. 75 s., 2 l. : 51 obr. (Umění v domácnosti ; I).

ROŠICKÝ, V.: Košikářství. Praha, 1897. 56 s.

RÝZNAR, V.: Domácké košikářství a pometlářství na Štítecku. Severní Morava, 36, 1978, s. 74-76.

SEKANINA, F.: Vznik a rozvoj domácího slaměného a lýkového průmyslu v Lipové. Věci a lidé, 2, 1949-1950, s. 68-79.

STAŇKOVÁ, J.: Výroba rohoží na vertikálním stavu ve Březí na Českomoravské vysočině. Český lid, 45, 1958, s. 263-267.

ŠENFELDOVÁ, H.: Pletení z loubků. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1975. 139 s., obr. v textu. Technologie lidové výroby, sv. 3. Ref.: J. Staňková. Český lid, 67, 1980, s. 186.

ŠENFELDOVÁ, H.: Pletení z proutí od A do Z. Praha, Sobotáles 2003. 112 s., [4] s. barev. obr. příl. : il.

ŠENFELDOVÁ, H.: Pletení ze slámy. Praha, Grada 2004. 96 s.: il.

VERMOUZEK, R.: Košaři. [Způsob výroby.] Český lid, 57, 1970, s. 149-154.

VERMOUZEK, R.: Opálkáři. [Technologie a materiály.] Český lid, 62, 1975, s. 37-39.

VYDRA, J.: Kořínky stromů jako lidový pletařský materiál. Československá etnografie, 4, 1956, s. 271-275.D. Dřevo
BĚLÍK, V.: Johan Burian, majstr stolařský z Mohelna. [Malovaný nábytek.] Vlastivědný věstník moravský, 1, 1946, č. 2-3, s. 145-148. Též in: VSV, 1, 1956, VS, s. 165-166.

BENEŠ, A.: Nauka o bednářství : učebnice pro odbor a theoret. vzděl. bednářů. Praha, nákl. vl. 1906. 468 s. : obr.

BENEŠ, J.: O práci vlčnovského koláře. In: Slovácko, 4-5, 1962-63, s. 95-100.

DUŠA, F.: Lidový dřevoryt 18. a 19. století. Brno, vl.n. 1938. 25 s., 36. obr. příl.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Horácká hračka ve světle dobové produkce sousedních zemí. Národopisná revue, 4, 1994, s. 17-22.

FIXL, V.: Půlstoletí československé hračky. Umění a řemesla, 1976, č.4, s. 20-23.

HERAIN, K.: Naše lidové hračky. Věci a lidé, 4, 1952-1953, s. 236-250.

HERCÍK, E.: Československé lidové hračky : kapitoly o hračkách od pravěku do naší doby. Praha, Orbis 1951. 62 s., 176 tb.

HLINOVSKÝ, F. J. - MICHALČÍK, A.: Lidové řezbářství : soubor reprodukcí z č. a slov. lid. řezbářství. Praha, Orbis 1955. 110 s. : [8] barev. obr. příl.

HLUBUČEK, K.: Lidový řezbáři doudlebští. Doudlebský archív historický a národopisný, 1951, č. 3, s. 1-8.

HRUŠKA, J. F.: Chodský dřevorubec a jeho práce. Český lid, 6, 1897, s. 446-455.

JABŮRKOVÁ, H. - JAKEŠ, K.: Netradiční setkání s tradiční bednářskou výrobou aneb Co se v mládí naučíš, ve čtvrté generaci jako když najdeš. Valašsko, 1999, č. 2, s. 32-33.

JANČÁŘ, J.: Práce ze dřeva. část 2. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 46 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JANČÁŘ, J.: Výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku. Český lid, 52, 1965, č. 2, s. 124-125.

JANOTKA, M.: Dřevo v tradiční rukodělné výrobě : příspěvek k členění problematiky. Muzejní a vlastivědná práce, 5, 1967, s. 196-205.

JANOTKA, M.: Dřevo v tradiční rukodělné výrobě. Umění a řemesla, 1963, č. 6, s. 224-29.

JANOTKA, M.: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě. Český lid, 50, 1963, s. 152-163.

JANOTKA, M.: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě. Úvod do problematiky. Český lid, 50, 1963, s. 152-163.

JANOTKA, M.: Samorosty v tradiční dřevařské výrobě. Český lid, 48, 1961, s. 247-255.

JANOVSKÝ, R.: Umělecký průmysl valašských truhlářů z 18. století. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 40-41.

JEŘÁBEK, R.: Dlabané obilní nádoby na Valašsku. Lidová kultura vých. Moravy, 1, 1960, s. 57-62.

JEŘÁBEK, R.: Dva příspěvky k studiu materiální kultury na Valašsku v 19. století. [Práce na pile a výroba dřevěného popela.] Národopisné aktuality, 8, 1971, s. 99-102.

JOHNOVÁ, H.: Horácké dřevěné hračky. Umění a řemesla, 1976, č. 4, s. 24-26.

KOCURA, J.: Kolářství. Praha, SZN 1956. 213, [3] s.

KOHOUT, J. - TOBEK, A.: Tesařství : tradice z pohledu dneška. Praha, Grada 1996. 255 s. : il.

KUNZ, L.: Jak hory živily lidi na rajnochovicku. [Dřevorubectví, svážení dřeva, výroba šindelů] Naše Valašsko, 13, 1950, s. 49-57.

KYDLÍČEK, K. - SCHÄFFER, R.: Tesař. Státní nakladatelství technické literatury 1959. 279 s., obr.

LANGER, K.: Dřevo v domácké a lidové výrobě. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 364-372.

LANGER, K.: Dřevo v lidové umělecké výrobě. In: HASALOVÁ, V.: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě : sborník statí. Praha, Orbis 1953. s. 39-45.

Lidový ornament na dřevě v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1980. 123 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 9).

LÍŠKOVÁ, A. - HRNÍČKO, V.: Lidové hračky a současnost. Umění a řemesla, 1982, č. 1, s. 21-26.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Lidové hračky. Praha, Orbis 1948. 32 s. Ref.: V. Štefanová. Malovaný kraj, 3, 1948, s. 59-60.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Lidový dřevořez. Umění a řemesla, 1965, s. 217-222.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Několik myšlenek kolem lidového dřevořezu. Hollar, 31, 1961, s. 6-21.

MILDER, V.: O ruční výrobě šindele. Severní Morava, 2, 1957, s. 59-60.

OREL, J.: Súsek ve valašském lidovém inventáři. [Technika výroby, názvy, pokus o určení oblasti rozšíření a původu.] Naše Valašsko, 12, 1949, s. 102-108.

PAJER, J.: Strážničtí bednáři. Malovaný kraj, 19, 1983, č. 4, s. 6-7.

PAVLIŠTÍK, K.: Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy 1993. Ref.: J. Jančář. Národopisná revue, 3, 1993, s. 134. - I. Frolec. Slovácko, 36, 1994, s. 69-70. - S. Švecová. Slovenský národopis, 42, 1994, s. 244-245.

PAVLIŠTÍK, K.: Práce ze dřeva. část 1. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 68 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

ROUS, J.: Výroba dřevěného náčiní na Valašsku. S ilustracemi K. Hofmana. Naše Valašsko, 1, 1929-30, s. 15-21.

SEDLÁK, J.: Tesařství. (Dřevěné stavby a konstrukce.) Díl I. Vlastnosti dřeva, základní konstrukce tesařské, krovy soustavy vaznicové, se 76 celostránkovými obrazci. Praha, B. Pyšvejc 1948. 180 s.

SKRAMLÍK, K.: Tesařství : příruční kniha praktického tesařství pro potřebu škol i dělníků, za přispění zkušených odborníků. Praha, Kober [1920]. 124 s. : tab.

STANOVSKÝ, V. - TVRDÍKOVÁ, M.: Chvála řemesla. [Práce lidových truhlářů a barvířů na jižní Moravě.] Domov, 1972, č. 3, s. 42-44; č. 4, s. 46-48.

STARÝ, F.: Zaniklá výroba šindele, kolomazi a dřevěného uhlí. Český lid, 25, 1925, s. 99-105.

STOKLAS, E.: Doškáři a šindeláři na Litovelsku. Vlastivědný věstník moravský, 2, 1947, s. 142-143.

STRÁNSKÁ, D.: Tvůrci lidového umění. Truhláři lidového nábytku v Mohelně. Český lid, 43, 1956, s. 69-76.

STRNAD, J.: Kolářství v theorii a praxi čili stavba všech druhů vozidel. Praha-Vinohrady ; Praha VII, 1921-1923]. 143 s. : 40 obr. příl.

ŠENFELDOVÁ, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Praha, SNTL 1984. 135 s.. Ref.: M. Náplavová. Slovácko, 26, 1984, s. 125.

ŠOTOLA, M.: Naše vylévané dřevo. Věci a lidé, 6, 1954, s. 397-417.

TRUTOVSKÝ, A.E.: Truhlář pro výrobu nábytku : zákl. příručka pro truhlářský dorost a pro mistrovské kursy a odb. učiliště. Praha, SNTL 1954. 310 s.

URBACHOVÁ, E.: Dřevo v historii Valašska. In: Dřevo v životě valašského lidu. Vsetín 1972, s. 4-8.

VINTER, J.: Práce se dřevem. Praha, 1973.

VYDRA, J.: Lidová hračka. Věci a lidé, 4, 1952/53, s. 211-235.

ZÁMEČNÍK, A.: Dřevařství na Valašsku. In: Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí, 13, 1907, s. 48-54.
E.Textil
DAVID, Č.: Domácká výroba nitěných knoflíků na Štítecku. Severní Morava, 51, 1986, s. 37-42.

STAŇKOVÁ, J.: České lidové tkaniny. Čechy a západní Morava. Praha, SNTL 1989. 376 s. Technologie lidové výroby, sv. 8. Ref.: J. Zajonc. SN, 38, 1990, s. 634-635.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové tkaniny v tradičním oděvu a interiéru. Československá etnografie, 8, 1960, s. 384-413.

STAŇKOVÁ, J.: Lidový textil a jeho aplikace. Umění a řemesla, 1959, č. 5, s. 201-206.

STAŇKOVÁ, J.: Primitivní textilní techniky v českých muzeích. Muzejní a vlastivědná práce, 1973, č. 3, s. 147-175.

STAŇKOVÁ, J.: Textilní výroba a lidová tradice. Umění a řemesla, 1961, č. 6, s. 221-227.

SUCHÝ, B.: Vazby tkanin listových : tekst. Prostějov, nákladem vlastním, [po r. 1926]. 104 s.

SUK, R.: Rukodílná textilní výroba. Muzejní a vlastivědná práce, 4, 1966, s. 74-84.

SVOBODOVÁ, V.: Jak se na Českomoravské vysočině bílilo lněné plátno a příze. Vlastivědný věstník moravský, 22, 1970, s. 174-181.

VÁCLAVÍK, A. - OREL, J.: Textile Folk Art. Praha, Artia 1956. 58 s., 300 obr.

VONDRUŠKOVÁ, A. - PROŠKOVÁ, I.: Textilní techniky. část 3. : doprovodná publikace ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. 71 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

VONDRUŠKOVÁ, A.: Textilní techniky. část 1.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 55 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

VONDRUŠKOVÁ, A.: Textilní techniky. část 2. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 62 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).
Krajky a výšivky (včetně síťování a práce na rámu)

BĚLÍK, V.: Několik lidových výšivek Moravsko-Krumlovska. Podyjí, 10, 1932-33, s. 5-6, 35-37, 55-58.

BENEŠ, J.: Vlčnovské vyšívání. Metodicky spoluprac. a k tisku připr. L. Kunz. Brno, Mor. museum 1959. 76 s. Malé tisky, č. 6.

BLAŽKOVÁ, A.: Štramberské výšivky. Naše Valašsko, 2, 1931, s. 165-168.

BOUČEK, V.: Poznámky k současné problematice lidové výšivky. Věci a lidé, 3, 1951-1952, s. 446-461.

ČERNÁ, A.: Pletení na rámu. Praha, A. Černá, tisk J. Rokyta 1912. 50 s.

DIVÍN, O.: Krása a tradice zuberské výšivky. Zubří, Obecní úřad Zubří : Kulturní komise OÚ Zubří, Muzeum obce Zubří 1995. 48 s. : il. ; 21 cm

FIALOVÁ, V.: Lidové obřadní pokrývky z Valašska. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 55-58.

FIALOVÁ, V.: Zapomenutý druh lidového vyšívání z Valašska. Časopis Moravského muzea, 36, 1951, s. 161-181.

GEBAUEROVÁ, A.: Lidové vyšívání na Kroměřížsku. Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 2, 1923-24, č. 5, příl. s. 2-7.

GREGOROVÁ, I.: Lidové vyšívání na Moravě. [Slovácko.] Věci a lidé, 4, 1952, s. 181-191.

GREGOROVÁ-EBERHARDOVÁ, I.: Rožnovské výšivky. Naše Valašsko, 5, 1939, s. 16-24.

HASALOVÁ, V.: Příspěvky ke studiu valašského vyšívání. Valašsko, 1, 1952, s. 46-53, 84-91.

HAVELKOVÁ, V: Vývoj některých ornamentů našich lidových ve vyšívání. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 14, 1897, s. 129-140.

HAVLÍČEK, B.: Nejstarší lidové vyšívání z Valašskokloboucka podle záznamu ze 17. století. Zprávy OM v Gottwaldově, 1958, č. 5-6, s. 117-119.

HOŠKOVÁ, M.: Výšivky severozápadní Moravy. Šumperk, OVM 1985. 30 s., 10 obr. na příl. Metodické příručky, sv. 16. Ref: Lasovský. Vlastivědný věstník moravský, 38, 1986, s. 148.

HYNKOVÁ, H.: O háčkování a síťování v Orlických horách a Podorlicku. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří, 2000, sv. 8, s. 45-54.

CHYTIL, J. - GREGOROVÁ, I.: Krajkářství a vyšívačství na Moravě. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 182-186.

JEŘÁBEK, R.: Na okraj o krajce. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 2-7.

JEŘÁBEK, R.: Výběrová bibliografie lidové krajky a krajkářství v Československu. In: O lidové krajce : sborník materiálů z pracovního semináře v Hradci Králové 11. května 1982. Praha 1982, s. 67-77.

KINDLOVÁ, Z. - TOMKOVÁ, M.: Pletení na krosienkách. Praha, Vzdělávací spolek uměleckých řemesel : Paličkování 2001. 158 s. : il.

KLVAŇA, J.: O technikách výšivkových na Moravském Slovácku. Náš směr, 7, 1920-21, s. 107-127.

KOPÁČ, K. J.: O výšivkách a vyšívačkách v Českém Horácku. Český lid, 10, 1901, s. 119-126, 215-218, 447-450.

KORNINOVÁ, B.: Slezské výšivky v počítané niti. Radostná země, 3, 1953, s. 64-66.

KORNINOVÁ, B.: Slezské výšivky. Radostná země, 3, 1953, s. 96-97.

KOULA, J.: Několik myšlenek, v čem a kde dlužno hledati starožitnosti vyšívání československého. Český lid, 6, 1897, s. 25-34, 171-179, 275-282, 458-462.

KRÁLOVÁ, J.: Pleny a obřadní plachty ve Slezsku vyšité oboustranným křížkem. Radostná země, 11, 1961, s. 104-106.

KRAUS, B.: Krajkářství na Konicku a jeho zakladatelé. Vlastivědný věstník moravský, 28, 1976, s. 274-280.

KREJČIŘÍKOVÁ, I.: Hanácká výšivka. In: Lidová kultura na Hané. Olomouc 1994, s. 123-125.

KRETZ, F.: Kapitola o krajkářství československém. Český lid, 9, 1900, s. 8-10.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Krajkářství na Domažlicku. Časopis Národního muzea v Praze, řada historická, 1983, č. 3-4-, s. 158-179.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1992. 32 s. Ref.: A. Jeřábková. Národopisná revue, 4, 1994, s. 158-159.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidová krajka v českých zemích. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 21-29.

Lidové tkaniny v českých zemích. Uspoř. F. Kouřimský a J. Staňková. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1973. 80 s.

Lidové výšivky na Moravě. Uspoř. F. Kouřimský a M. Ludvíková. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1975. 118 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, č. 4.)

LUDVÍKOVÁ, M.: Dvě vlny křížkové výšivky. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 2, s. 1-3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Jihomoravské koutnice. In: Slovácko, 18-19, 1976-1977, s. 19-48.

LUDVÍKOVÁ, M.: K otázce inspiračních zdrojů lidové výšivky. In: Ethnographica, 17, 1983, s. 264-270, 15 obr. na příl.

LUDVÍKOVÁ, M.: Křížková výšivka na Moravě. In: Ethnographica, 16, 1982, s. 221-238.

LUDVÍKOVÁ, M.: Lidová výšivka bývalé německé menšiny na Kravařsku a na Vyškovsku. In: Folia ethnographica, 23-24, 1989-90, s. 51-79.

LUDVÍKOVÁ, M.: Moravská lidová výšivka. Brno, Mor. muzeum 1979. 31 s., obr. příl. Malé tisky, sv. 18. Veselí nad Moravou, ZK ROH 1983. 20 s. Ref.: V. Klevetová. Český lid, 67, 1980, s. 115-116.

LUDVÍKOVÁ, M.: Moravská lidová výšivka. Brno, Mor. muzeum 1986. 244 s. Ref.: J. Beneš. Národopisné aktuality, 25, 1988, s. 117-119. - A. Kalinová. Malovaný kraj, 23, 1987, č. 4, s. 23. - J. Pavelčík. Časopis Slezského muzea, 37, 1988, sér. B., s. 96. - L. Tarcalová. Slovácko, 29, 1987, s. 149. - E. Večerková. Český lid, 77, 1990, s. 59-60.

LUDVÍKOVÁ, M.: Ptáci a zvířata ve výšivce na Slovácku. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 4, s. [1,2], 3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Síťované práce z okolí Městečka Trnávky. Národopisné aktuality, 24, 1987, s. 27-36.

LUDVÍKOVÁ, M.: To nejlepší nakonec : (výšivka na Podluží). Malovaný kraj, 35, 1999, č. 6, s. 1-3

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivka na Kyjovsku. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 5, s. 1-3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivka na plátně u Charvátů na Mikulovsku. Malovaný kraj, 36, 2000, č. 4, s. 22-23.

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivky z venkovských kostelů. Slovácko, 40, 1998, s. 9-20.

MARKOVÁ, E.: Pletenie na krosienkach na Morave. Věci a lidé, 6, 1954, s. 297-306.

MARKOVÁ, E.: Po stopách krosienok. Slovenský národopis, 1957. s. 47-86.

MARKOVÁ, E.: Význam tkania kartičkami v dávnej textilnej kultúre. Umění a řemesla, 1977, č. 1, s. 61-64.

MELZER, M.: Datované lidové výšivky. Umění a řemesla, 1984, č. 1, s. 50-56.

Národní vyšívání lidu moravského. Sebr. a vyd. A. Waltrová, H. Němcová. 2. vyd. Brno, t. V. Burhart b.r. 36 listů.

OREL, J.: Z historie ručního sítkování na Českomoravské vysočině. Vlastivědný věstník moravský, 34, 1982, s. 166-177.

OTEVŘELOVÁ, V.: Rožnovská výšivka. Rožnov p. R., Valašské muzeum v přírodě 1972. 26 s.

PAVLEČÍK, J.: Vyšívané pleny z oblasti Oderských vrchů. Oderské vrchy, 8, 1993, s. 56-59.

PRAŽÁK, V.: České lidové výšivky. Věci a lidé, 2-3, 1951, s. 393-445.

PRAŽÁK, V.: Die böhmische Stickerei. In: Ethnographica, 3-4, 1961-1962, s. 429-471.

PROŠKOVÁ, I. - VOZKOVÁ, E.: Síťování. Brno, Computer Press 2004. 96 s.: obr.

PROŠKOVÁ, I.: Ručně paličkovaná krajka. Praha, Paličkování 1999. 97 s. : il.

Ruční krajka v českých zemích. Uspoř. F. Kouřimský a L. Kybalová. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1976. 90 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, sv. 7.)

SALICHOVÁ, M.: Vyšíváno pod Radhoštěm : výstava v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze, listopad 1985 - duben 1986. Rožnov pod Radh., Valašské muzeum v přírodě 1986. 19 s.

SEDLÁČKOVÁ-SERBOUSKOVÁ, M.: Techniky lidového krajkářství v Československu. Věci a lidé, 2, 1949-1950, s. 140-170.

SCHEUFLER, V.: Krajkářství v českých zemích v 16. - 19. století. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 8-20.

SMOLKOVÁ, M. A.: O starobylém pletení na "krosienkách". Praha, Národopisná společnost českoslovan. 1904. 11 s.

STAŇKOVÁ, J - OREL, J. - URBACHOVÁ, E.: Práce na rámu a její dnešní využití. Umění a řemesla, 1963, s. 74-83.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové výšivky v Čechách. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1975. 109 s.: obr. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 3).

STAŇKOVÁ, J.: Techniky lidových výšivek českých. Muzejní a vlastivědná práce, 1971, s. 144-160.

STRÁNSKÁ, D.: Poznámky ke krajkářství na Těšínsku. Radostná země, 2, 1952, s. 83-88.

SVOBODA, J.: Horácké výšivky. Od Horácka k Podyjí, 3, 1928, s. 83-88.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckých figurálních výšivkách. Národopisné aktuality, 2, 1985, s. 9-18.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckých výšivkách. Nové Město na Moravě, 1967.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckých výšivkách. Praha, Novinář 1987. 35 s.

ŠENFELDOVÁ, H.: Lidové vyšívačky v současnosti. Umění a řemesla, 1979, č. 4, s. 10-12.

ŠÍMA, J.: Studie lidových výšivek z Čech, Moravy a Uher. Slovenska : sbírka kreseb ku poznání našeho lidového ornamentu výšivkového. Brno, Píša 1909. 30 tb., 6 listů obr. Ref.: V. Havelková. Národopisný věstník českoslovanský, 5, 1910, s. 71-72. - J. Klvaňa. Časopis Moravského muzea, 9, 1909, s. 163-165.

URBACHOVÁ, E.: Klvaňova sbírka výšivek v Národopisném oddělení Moravského muzea. Časopis Moravského muzea, 42, 1957, VS, s. 105-110.

VÁCLAVÍK, A.: Genese obřadních plachet, koutnice a úvodnice. (Příspěvky k lidovým obřadům rodinným, lidovému umění a kroji.) In: Sborník Franku Wolmanovi k sedmdesátinám. Praha 1958, s. 482-529. Též zvl. ot. 50 s.

VÁCLAVÍK, A.: Volkskunst und Gewebe : Stickereien des tschechischen Volkes. Praha, Artia 1956. 51 s., 300 s., 8 tb.

VONDRUŠKOVÁ, A. - PROŠKOVÁ, I.: Krajkářství. Praha, Grada 2004. 163 s.: obr.

VYDRA, J.: Aprés la couture blanche - la broderie blanche. In: Ethnographica, 1, 1960. s. 65-90.

VYDRA, J.: Staré tradice krajkářství v Československu. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 97-131.

ZAPLETALOVÁ, M.: Nové možnosti valašského vyšívání. Naše Valašsko, 5, 1938, s. 24-26.

ZASTÁVKOVÁ, J.: Horňácké výšivky. Umění a řemesla, 1978, č. 4, s. 43-46.

ZASTÁVKOVÁ, J.: Technologie stehů lidové výšivky. Praha, SNTL 1981. 67 s. : [79] s. fot. příl.

ZÍBRT, Č.: Krajkářství v zemích koruny české a na Slovensku. Český lid, 17, 1908, s. 375-389.

ZÍBRT, Č.: Studie Barbory Hoblové o krojích a výšivkách na Poděbradsku. Český lid, 15, 1906, s. 353-374.
Modrotisk a batika

HAVLÍK, V.: Modrotisk - řemeslo indigové kypy : cechy a řemesla. Krkonoše, 35, 2002, č. 1, s. 38-39.

HOLEČKOVÁ, K.: Batika a batikování. Praha, Merkur 1972. 141 s., 32 s. obr. příl.

HYNKOVÁ, H.: Modrotisk v oblasti Orlických hor. Dobré, Sen ; Rychnov nad Kněžnou,OMOH ; Uhřínov pod Deštnou, Villa Nova 2000. 27 s. , xxi s. obr. příl.

KUBEŠA, A.: Poslední barvíř v Rožnově pod Radhoštěm. [Josef Černoch, technologie výroby.] Zprávy OM v Gottwaldově, 1946, s. 43-45.

MELZER, M.: Modrotisk na Moravě. Umění a řemesla, 1978, č. 3, s. 25-30.

PLETICHOVÁ, I. - PEČENKOVÁ, A.: Batika. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR 1999. 20 s. : il.

POPELKOVÁ, K. - KRATKOVÁ, J.: Batika : krásná a jednoduchá. Uherské Hradiště, CFA+H 2002. 32 s. : barev. il.

SALICHOVÁ, M.: Modrotisk na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 1975. 17, [1] s.

STAŇKOVÁ, J. - OREL, J.: Vyvazovaná a šitá batika. Umění a řemesla, 1960, s. 150-156.

STRÁNSKÁ, D.: Lidové barvené a tištěné tkaniny. Národopisný věstník českoslovanský, 31, 1949/50, s. 249-271.

STRÁNSKÁ, D.: Lidový modrotisk v Čechách a na Moravě. Věci a lidé, 3, 1951/52, s. 238-258.

STRÁNSKÁ, D.: Vzory lidových modrotisků. Český lid, 6, 1951, s. 18-22.

SVOBODOVÁ, V.: O horáckém modrotisku. Nové Město na Moravě, Horácká galerie a muzeum 1971. 30, [2] s. : 3 barev. fot. příl.

VYDRA, J.: Der Blaudruck in der slowakischen Volkskunst. Prag, Artia ; Bratislava, Tvar 1954. 182, [2] s.

VYDRA, J.: Lidovost a užitkovost modrotisku. Český lid, 5, 1950, s. 170-179.
Tkalcovství a soukenictví (včetně plátenictví)

BAYER, A.: Tkalcovství na Valašsku. Konec plátenictví, počátek mušelínu. In: Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, 1900, č. 7-8, s. 65-79; 1902, č. 9-10, s. 7-16; 1904, č. 11, s. 29-37.

DOHNAL, M.: Jak se vyvíjelo plátenictví na severomoravské vesnici v 16. a 17. století. Severní Morava, 11, 1965, s. 28-32.

DOLEŽELOVÁ, V.: Přádelní škola v Jimramově v polovině 19. století. Český lid, 59, 1972, s. 80-88.

DOLEŽELOVÁ, V.: Přádelní školy u nás v první polovině 19. stol. Český lid, 62, 1975, s. 208-222.

DOMLUVIL, E.: Artikule poctivého řemesla soukenického v městě Meziříčí pod Rožnovem nad řekou Bečvou a v městečku Krásně. In: Sborník Muzejní společnosti ve Val. Meziříčí, 1907, č. 3, s. 19-43.

GRAUS, F.: Soukenictví v době předhusitské. In: Sborník pro hospodářské a sociální dějiny, 1, 1946, s. 164-182.

HAVLÍČEK, B.: Výroba, která Valašské Klobouky proslavila : z dějin valašskoklobouckého soukenictví, 1. Naše Valašsko, 5, 1956, s. 84-90.

HAVLÍČEK, B.: Z dějin soukenické a papučářské výroby ve Valašských Kloboukách. Zprávy OM ve Val. Kloboukách, 1956, s. 76-84.

HUSA, V.: Výrobní vztahy v českém plátenictví v 15. a v první polovině 16. století. Český lid, 44, 1957, č. 1, s. 1-11.

HYNKOVÁ, H.: Přadláci lnu a tkalci lněných pláten na orlickohorských panstvích před nástupem bavlny. Panorama, 1996, sv. 4, s. 3-20.

CHYLÍK, J.: Soukenictví východomoravské. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 14-23.

JANÁČEK, J.: České soukenictví v 16. století. Český časopis historický, 4, 1956, s. 553-590.

JANÁK, J.: Nový Jičín - třetí nejdůležitější soukenické město na Moravě. Vlastivědný věstník moravský, 55, 2003, č. 3, s. 241-248.

JANÁK, J.: Soukenictví v Třebíči v šedesátých letech 18. století. Vlastivědný věstník moravský, 48, 1996, č. 1, s. 3-14.

JANÁK, J.: Tkalcovství v Jihlavském kraji koncem 18. století. Vlastivědný věstník moravský, 52, 2000. č. 3, s. 228-238.

JANOTKA, M.: Jak se na Frenštátsku faktořilo. [Tkalcovská ruční výroba]. Radostná země, 5, 1955, s. 1-4.

JANOTKA, M.: Tkalcovská ruční výroba na Frenštátsku. Radostná země, 6, 1956, s. 71-86.

KOPŘIVA, F.: Len a jeho zpracování. Malá Haná, 4, 1968, č. 4, s. 82-84; 5, 1969, č. 1, s. 11-14.

MAINUŠ, F.: Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století. Ostrava, Krajské nakladatelství 1959. 245: [14] s. obr. příl.

MAREK, P.: K dějinám tkalcovského průmyslu na Prostějovsku. Vlastivědný věstník moravský, 50, 1998, č. 2, s. 147-153.

MEDEK, V.: Zánik soukenického řemesla na Vyškovsku. Vlastivědný věstník moravský, 15, 1960, s. 110-119.

MELZER, M.: Podomácká textilní výroba na Štítecku v prvních desetiletích 20. století. Severní Morava, 25, 1973, s. 35-43.

PAJER, J.: Soukenictví a tkalcovství ve Strážnici. Národopisné aktuality, 19, 1982, s. 33-47.

PAŘÍK, A.: Ruční tkaní. Praha, Arno Pařík 1948. 96 s.

PETR, K.: Skalecké bělení plátna. Panorama, 1996, sv. 4, s. 69-73.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové tkalcovstí v Čechách a na Moravě. In: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě. Praha, Orbis 1953. s. 98-106.

STAŇKOVÁ, J.: Ruční tkalcovství na Horňácku. Československá etnografie, 1, 1953, s. 4-12.

SVOBODOVÁ, V.: Tkaní na destičce na Horácku. Český lid, 49, 1962, s. 30-33.

ŠPAČEK, K.: Ruční výroba suken. Radostná země, 8, 1958, s. 120-124.
F. Kůže

FLORIÁNOVÁ, O.: Práce z kůže. část 1. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001. 63 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

FLORIÁNOVÁ, O.: Práce z kůže. část 2. : doprovodná publikace ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. 55 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

SMUTNÝ, B.: K historii kožedělné manufaktury ve Veselí nad Moravou. In: Jižní Morava, 35, 1999, Sv. 38, s. 71-80.

ŠŤASTNÝ, V. - ŠUMPELA, F.: Koželužství na Moravě. Vlastivědný věstník moravský, 3, 1998, s. 266-284.
G. Kov

BENEŠ, J.: O kovářském zdobení vozů ve Vlčnově. In: Slovácko, 3, 1961, s. 93-96.

ČERMÁK, M. - KRÁL, E.: Kovářství a podkovářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1956. 265 s.

FROLEC, I.: Kovářství : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice : Ústav lidové kultury 2001. 54 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

FROLEC, I.: Kovářství. Praha, Grada 2003. 152 s.

HRUBÝ, F.: Lidová výzdoba kovářská a kolářská na moravském Štenbersku. Český lid, 20, 1911, s. 168-171.

HRUBÝ, F.: Lidová výzdoba kovářská na moravském Štenbersku. Český lid, 18, 1909, s. 440-441.

JANOTKA, M.: Hodnota a výraz vesnického kovářského díla. Umění a řemesla, 1969, č. 5, s. 222-227.

LŮŽEK, B.: Kováři v Lounech v 16. sto. Český lid, 49, 1962, č. 5, s. 210-215.

ORSZÁG-Vranecký, J.: Valašské kovářství. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum, 1973. 75 s.

PECHOVÁ, J.: Kováři v okolí Brna. Vlastivědný věstník moravský, 39, 1987, s. 30-46.

SEERÁK, G. - BOHMANN, K.: Umělecké kovářství a zámečnictví. Praha, SNTL 1979. 256 s.

VLKOVÁ, D.: Výrobky z kovů v českých zemích. Praha, Čes. svaz výrobních družstev : Výzkum. ústav výrobního družstevnictví, 1985. 142 s. : obr., fot. (Studie o lidové umělecké výrobě ; Č. 13)

ZUB, G.: Ozdobné kovové ploty a mříže. Praha, Grada Publishing 1999. 184 s.
H.Kámen

HANZL, Z.: Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Praha, Lidové noviny 2003. 262 s. : il.

URBACHOVÁ, E.: Lidová výroba brousků na Vsetínsku. Práce Vlastivědného ústavu Vsetín, 1972, č. 2, s. 25-33.I. Sklo

DUDA, J.: Práce a život ve "Franti

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.LidovaRemesla.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 372 org. 24, 23.02.2005 v 11:10 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji